DUYURULAR

HABERLER
v

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan üretim önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans eğitimini bitiren mezunların hızlı değişen ve gelişen teknolojileri öğrenmelerinin yanı sıra belli bir alanda uzmanlaşmış olarak daha iyi koşullarda endüstride çalışma imkânı bulmalarına katkı yapacaktır.  Enerji Sistemleri Mühendislerinin istihdam edilecekleri iş kollarının ve çalışma alanlarının aşağıda sıralandığı gibi oldukça yaygın olacaktır.

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 

·          Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE),

·         Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 

·         Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), 

·         Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 

·         Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK),

·         Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),  

·   Demir çelik sektörü (yüksek elektrik enerjisi tüketen ve kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmesi kaçınılmaz nitelikteki tüm özel sektör kuruluşları)

·         Yapı sektörü (kendi enerjisini üreten akıllı ev teknolojileri)

·         Gıda sektörü (akıllı pişirme teknikleri ve enerji optimizasyonu)

Enerji Sistemleri Mühendisliği programının içeriği, kayıt olan adaylara enerji alanında hızla değişen ve gelişen teknolojileri öğrenmelerine, bilgi ve deneyimlerini artırmalarına imkân sağlayacaktır

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
  • Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik